Allmänna Försäljningsvillkor Webshop DK Data & Kontor

Dessa Allmänna försäljningsvillkor gäller mellan DK Data & Kontor (DK data & kontorsbutiken i Tranås AB) och kund när kunden beställer produkter från DK Data & Kontors Webshop för leverans till kunden. Om DK Data & Kontor och kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före dessa Allmänna försäljningsvillkor om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.

Produkter

DK Data & Kontor är medlemmar i RKV (Rationella Kontorsvaruinköp) som idag är Sveriges största kontursvarukedja. DK Data & Kontor erbjuder ett brett sortiment av olika kontorsvaror som bl.a. framgår av vid var tid aktuell katalog och i DK Data & Kontors webbshop. Med "ordinarie sortiment" avses produkter som kan beställas via katalog eller webbshop och som inte är specialprodukter, kundunika artiklar, profilprodukter eller liknande produkter.

Beställning

Beställning av produkter kan normalt göras dygnet runt 365 dagar per år via DK Data & Kontor webbshop, shop.dkdata.se, alternativt vardagar via DK Data & Kontors kundtjänst per telefon, fax eller e-post mellan kl. 08.00 och 17.00. I webbshopen finns aktuella priser, orderstatus, bilder på produkter m.m. Kunden kan även göra inköp i någon av DK Data & Kontors butiker. DK Data & Kontor förbehåller sig rätten att konsolidera beställningar från en och samma kund till samordnade leveranser på fasta leveransdagar om dessa individuellt har ett ordervärde understigande 500 kr.

Prisernas giltighetstid

DK Data & Kontor förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser. Angivna priser gäller således tillsvidare.

Valuta och mervärdesskatt

Samtliga priser avser svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat anges.

Miljö och kvalitet

Detta är vår miljöpolicy:

Miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet från anställda, kunder och leverantörer.

Vi ska arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Miljöhänsyn ska vara en naturlig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.

I de fall det förekommer produkter som svarar mot officiella miljömärkningar såsom Svanen eller Bra Miljöval inom vårt verksamhetsområde ska vi, om möjligt, erbjuda våra kunder dessa.

Miljöarbetet utvecklas kontinuerligt och vi ska följa denna utveckling för att så snart som möjligt utnyttja ny kunskap inom området och låta denna komma våra kunder till del.

Vi ska samarbeta med, och ställa krav på, våra leverantörer för klar information och dokumentation vad gäller material och beståndsdelar i de produkter vi erbjuder våra kunder.

Vi ska påverka, ställa krav på och samarbeta med våra leverantörer för ständiga förbättringar i vårt sortiment.

Vi ska alltid följa aktuella lagar och förordningar.

Vi tar vårt producentansvar genom att vara anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Batteriregistret och El‐Kretsen. Vi samarbetar dessutom med våra leverantörer för att säkerställa att kraven inom REACH, EU:s nya miljölagstiftning, uppfylls. (REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.) Läs mer om hur du kan bidra till miljön genom att miljöanpassa ditt kontor här (http://www.rkv.se/?page_id=817)

Vidareförsäljning

Kunden har inte rätt att i sin affärsverksamhet ägna sig åt återförsäljning eller vidareförsäljning av produkter köpta/beställda från DK Data & Kontor.

Ansvarsbegränsning

DK Data & Kontor ansvarar aldrig gentemot kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador och förluster. DK Data & Kontors ansvar för direkta skador är begränsat till ett belopp motsvarande beställningens ordervärde.

Force Majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet, som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet, som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Ändringar

DK Data & Kontor förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka eller ändra innehållet i dessa Allmänna försäljningsvillkor. Nya villkor publiceras på shop.dkdata.se utan föregående avisering.

Tvist

Tvist mellan DK Data & Kontor och kunden ska i första hand lösas mellan parterna, i andra hand avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

Laddar
Laddar